Tonga izao ny fotoana lehibe hanovantsika ny tantaran’ny Firenena.

Andao ary hifidy ny ho avy, ny fandrosoana, ny fahazavana sy ny firaisan-kina. Entano ireo rehetra miandrandra fivoarana, ireo rehetra manana fitiavana ao aminy hifidy ny N13

Mivonòna, mitsangàna ary arovy ny safidinao fa isika rehetra hanavotra an’i Madagasikara